Klauzula informacyjna

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, uprzejmie informujemy:

Administratorem danych, czyli podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz decydującym o tym, jakie i jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest  PIEROGARNIA “Złote Jabłko” Marceli Chodakowski z siedzibą w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Parzęczewska 2.

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:

  • PIEROGARNIA “Złote Jabłko” Marceli Chodakowski, 99-200 Poddębice, ul. Parzęczewska 2.
  • dzwoniąc na numer telefonu 791 621 303

Przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu. Przetwarzamy nie więcej danych niż to jest koniecznie potrzebne.

Gdy pozyskaliśmy dane z innego źródła niż od Państwa, wówczas podamy źródło pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

Dane będą przekazywane innym odbiorcom tylko na podstawie przepisów prawa.

Gdy będzie miało to zastosowanie, otrzymacie Państwo informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane określają przepisy prawa.


Posiadacie Państwo prawo do:

  • Żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
    • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    • Informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jeżeli ma to miejsce, w tym o profilowaniu.

Facebook